top of page

STANDARTLARIMIZ

nedi_color.png

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerin korunması en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu itibarla, Nedi Tekstil, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.​​​​

 

1. Nedi Tekstil’in kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.​​

 

2. Nedi Tekstil kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Kişisel verileriniz, Nedi Tekstil tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, etkinlik ve fuarlar, sosyal medya mecraları, internet sitelerimiz, sadakat programları başvuruları gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak, ilgili kişilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

 

Hatırlatmak isteriz ki, https://www.neditekstil.com​​ internet sitesi çerez kullanan çerez (cookie) kullanan bir sitedir. https://www.neditekstil.com​ ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, internet sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.​

 

İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. sahibi olduğu https://www.neditekstil.com/​ aracılığıyla bu siteleri ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde sitelerdeki ziyaretlerini gerçekleştirmelerini temin etmek amacıyla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedebilmektedir.

 

3. Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.​

 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlemekteyiz:

 • işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

 • etkinliklerde ve fuarlarda tarafınızla iletişime geçebilmek için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

 • elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • sosyal medya mecralarında ve diğer mecralarda soru, görüş ve önerilerin değerlendirilebilmesi, müşteri memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi,

 • açık rıza vermeniz halinde reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderebilmek,

 • Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ait tesislerin güvenliğini ve denetimini sağlamak,

 • Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak,

 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

4. Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

 • doğru ve gerektiğinde güncel olma

 • belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
  ilkelerini gözetmektedir.

Bu ilkeler doğrultusunda Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ile paylaşılan kişisel veriler, Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin gözetimi ve kontrolü altındadır. Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.

 

5. Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

 

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, izin dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin 4 numaralı paragrafında belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu olmadığını beyan eder.

 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse bilgi talep etme,
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti’ye iletmeniz durumunda Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti’ye talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti www.neditekstil.com adresindeki formu doldurarak, Terazidere Mahallesi, Sema Sokak, No:16 Kat:1 Bayrampaşa 34035 İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

 

7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

 

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti
yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

 

8. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.​​

bottom of page